GERIATRIA I OPIEKA DŁUGOTERMINOWA

 Nabór trwa do 28 lutego 2017 r.

Czas trwania studiów: 2 semestry (planowany termin rozpoczęcia: luty 2017 r.)
Czesne: 1100 zł / 1 semestr
Liczba godzin do realizacji: 215 h dydaktyczne

Studia adresowane są do osób: pielęgniarek, lekarzy, pedagogów, absolwentów zdrowia publicznego.
Zatem uczestnikami studiów podyplomowych mogą być:
1. Lekarze
2. Osoby z wyższym wykształceniem co najmniej pierwszego stopnia - zatrudnione w ochronie zdrowia.
3. Osoby z wyższym wykształceniem co najmniej pierwszego stopnia przygotowujący się do prowadzenia placówek opieki długoterminowej.
4. Osoby zainteresowane problematyką geriatrii oraz opieki długoterminowej.

Ogólne cele kształcenia: Studia podyplomowe - doskonalące w swym programie obejmują elementy geriatrii, neurologii, psychiatrii, rehabilitacji, organizacji opieki długoterminowej i pedagogiki. Mają one na celu przygotowanie pielęgniarek, pedagogów, lekarzy do sprawowania kompleksowej opieki nad osobą starszą borykającą się ze schorzeniami charakterystycznymi dla wieku podeszłego oraz wspierania i edukowania jej rodziny, czy opiekunów.

Sylwetka absolwenta: Słuchacz dysponował będzie interdyscyplinarną wiedzą na temat aspektów starzenia człowieka w wymiarze biologicznym i społecznym. Będzie posiadał wiedzę z zakresu podstawowych zagrożenia zdrowia fizycznego, jak i psychicznego oraz potrzeb opiekuńczych wynikających z podeszłego wieku wraz ze sposobami zapobiegania i leczenia/zaopatrywania. 

Po ukończeniu studiów podyplomowych absolwent:

Wiedza:

 • Zna i rozumie podstawy prawne umożliwiające np. podejmowanie decyzji o umieszczeniu pacjenta w modelu opieki zinstytucjonalizowanej, podejmowanie decyzji w imieniu pacjenta ubezwłasnowolnionego / nieubezwłasnowolnionego, stosowanie przymusu bezpośredniego, orzekanie o niesprawności.
 • Zna społeczne i psychologiczne skutki starzenia i niesprawności i ich wpływ na chorowanie.
 • Zna podstawowe trendy dotyczące chorobowości i umieralności w wieku starszym.
 • Zna aspekty ekonomiczne związane ze starością i niesprawnością.
 • Zna podstawową problematykę związaną z agresją u osób wieku podeszłym.
 • Zna podstawowe zasady prewencji zakażeń oraz zasady szczepień u osób w podeszłym wieku lub przewlekle chorych.
 • Rozpoznaje niepokojące objawy u pacjenta w wieku podeszłym i wskazuje doraźne postępowanie w zależności od typu instytucji opiekuńczej i dostępności środków i personelu.
 • Rozpoznaje i różnicuje przyczyny nietrzymania zwieraczy i wskazuje opcje terapeutyczne.
 • Ma wiedzę na temat zespołu słabości oraz ryzyka zdrowotnego z nim związanego.
 • Zna procesy starzenia układu nerwowego oraz sposoby prostej oceny stanu świadomości, zaburzeń ogniskowych oraz zespołu oponowego.
 • Zna podstawowe zasady postępowania w schorzeniach neurologicznych będących częstą przyczyną niesprawności
 • Zna zasady zmniejszania ryzyka chorób naczyniowych mózgu oraz prewencji sercowo-naczyniowej.
 • Ma wiedzę na temat epidemiologii, typów, objawów i leczenia otępienia.
 • Zna cechy odróżniające otępienie od majaczenia oraz najczęstsze przyczyny zespołu majaczeniowego i zasady postępowania z pacjentem.
 • Zna przyczyny zaburzeń rytmu dobowego oraz korzystny i niekorzystny wpływ leków.
 • Zna podstawowe przyczyny zespołów bólowych stawów z rozróżnieniem na choroby zwyrodnieniowe, zapalne i zakaźne.
 • Zna podstawy metabolizmu kostnego wraz z przyczynami osteoporozy.
 • Zna podstawowe zasady screeningu oraz postępowania zapobiegawczego i leczniczego w częstych schorzeniach reumatologicznych.
 • Zna zasady rozpoznawania i leczenia polimialgii reumatycznej / olbrzymiokomórkowego zapalenia tętnicy skroniowej – jest w stanie podać zagrożenia dla zdrowia i życia pacjenta związane z nieleczoną chorobą Hortona.
 • Ma wiedzę na temat patologii mięśniowych będących przyczyną niesprawności.
 • Zna zasady stosowania niesterydowych leków przeciwzapalnych z ich dawkowaniem doraźnym w zależności od stanu zdrowia pacjenta oraz potencjalnymi powikłaniami ich stosowania.
 • Zna zasady rehabilitacji oraz podstawowe zasady kinezyterapii, fizykoterapii, neuropsychologicznej terapii zaburzeń mowy, terapii zajęciowej, terapii sztuką i przez sztukę.
 • Zna możliwości fizykoterapii w odniesieniu do leczenia bólu.
 • Zna praktyczne cele prowadzenia rehabilitacji w wybranych stanach chorobowych
 • Zna zasady psychologicznej diagnostyki w psychiatrii i cechy charakterystyczne głównych zespołów psychopatologicznych
 • Zna podstawowe zasady rozpoznawania i postępowania z pacjentami depresyjnymi, chorymi na schizofrenię, zaburzeniami osobowości, nerwicowymi i z zaburzeniami lękowymi.
 • Ma wiedzę na temat przebiegu chorób nowotworowych.
 • Zna ogólne zasady opieki nad pacjentem nowotworowym i nienowotworowym.
 • Zna podstawowe fazy reakcji na chorobę nowotworową oraz metody wspierania pacjentów paliatywnych.
 • Zna zasady diagnozowania oraz niefarmakologicznego i farmakologicznego leczenia pacjentów z bólem przewlekłym.
 • Zna zasady higieny w opiece instytucjonalnej, oraz zasady izolacji chorych zakaźnie.
 • Zna zagrożenia związane z hospitalizacją i instytucjonalizacją oraz możliwości profilaktyki.
 • Zna zasady zapobiegania i leczenia odleżyn z uwzględnieniem stosowanych środków opatrunkowych.
 • Zna zasady opieki w wybranych sytuacjach klinicznych (jest w stanie wymienić poszczególne etapy procesu pielęgnacji).
 • Zna zasady budowania zespołu wokół celów do jakich został on powołany.
 • Zna podstawowe zasady projektowania i wdrażania zarządzania jakością usług.
 • Posiada wiedzę z zakresu istoty, przyczyn i konsekwencji procesu starzenia; zna problematykę relacji człowiek starszy – środowisko społeczne, jak również omawia mechanizmy funkcjonowania człowieka starego w sytuacjach trudnych.
 • Definiuje zdrowie, promocję zdrowia, profilaktykę, zachowania zdrowotne, styl życia oraz wskazuje ich podstawy teoretyczne
 • Inicjuje i wspiera osobę starszą i rodzinę w utrzymaniu zdrowia przez tworzenie środowiskowej „koalicji na rzecz zdrowia”.
 • Wymienia przejawy i rodzaje uzależnień.
 • Charakteryzuje rodzaje i strategie programów profilaktycznych przeciwko uzależnieniom.
 • Rozumie specyfikę profilaktyki środowiskowej uzależnień.
 • Zna teorie dotyczące procesu pomocy, wsparcia, integracji, aktywizacji, wykluczenia i rozumie różnorodne uwarunkowania tych procesów.

Umiejętności:

 • Potrafi zastosować poszczególne narzędzia oceny geriatrycznej w aspekcie funkcjonalnym, fizykalnym (ryzyko upadków, odleżyn, niedożywienia), mentalnym (MMSE, test rysowania zegara).
 • Potrafi opisać fizjologiczny proces starzenia.
 • Potrafi rozpoznać ryzyko upadków u osób w wieku podeszłym i zna zasady ‘bezpiecznego otoczenia’ dla osoby w wieku podeszłym i/lub z zaburzeniami chodu i zaburzeniami sensorycznymi.
 • Potrafi opisać podstawowe choroby przewlekłe z podstawami ich prewencji oraz zasadami postępowania długoterminowego zwłaszcza w aspekcie opiekuńczym.
 • Potrafi rozpoznać zagrożenia związane ze stosowaniem nadmiernej ilości leków.
 • Potrafi rozpoznać cechy schorzeń obwodowego układu nerwowego mających szczególne znaczenie w opiece długoterminowej.
 • Potrafi rozpoznać podstawowe psychopatologiczne cechy poszczególnych typów otępienia i wykonać MMSE i test rysowania zegara oraz ocenić stopień otępienia.
 • Potrafi rozpoznać stan funkcjonalny pacjenta z zapalną chorobą stawów oraz ciężkość zespołu korzeniowego.
 • Potrafi wskazać cechy pozwalające na rozpoznanie oraz zaproponować postępowanie w uzależnieniach u osób w wieku podeszłym.
 • Potrafi rozpoznać obniżenie nastroju/depresję przy pomocy odpowiednich skal oceny depresji.
 • Potrafi rozpoznać stopień upośledzenia umysłowego i wymienić główne przyczyny niedorozwoju w tym zakresie.
 • Potrafi zaprojektować indywidualny plan opieki długoterminowej i określić członków zespołu opiekuńczego niezbędnych w danym przypadku.
 • Potrafi zaprojektować business-plan dla prywatnej instytucji opiekuńczej i posiada podstawy wiedzy na temat public relations i sposobów etycznego reklamowania swoich usług.
 • Ocenia wpływ choroby i innych sytuacji trudnych na stan fizyczny, psychiczny i funkcjonowanie społeczne człowieka starego oraz rozumie procesy poznawcze i różnicuje zachowania prawidłowe, zaburzone i patologiczne u osób starych.
 • Rozpoznaje rodzaj uzależnienia, a także wykorzystuje swoją wiedzę do dobierania adekwatnej do środowiska strategii profilaktycznej.
 • Potrafi zastosować wiedzę teoretyczną z zakresu pracy socjalnej w działalności praktycznej wobec pacjenta z deficytami w zakresie potrzeb społecznych, jak również wykazuje się odpowiedzialnością za poprawność wykonywanych zadań w oparciu o ustawę pomocy społecznej.

Kompetencje społeczne:

 • Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego.
 • Jest odpowiedzialny za własne przygotowanie do pracy, podejmowane decyzje, w tym ma świadomość odpowiedzialności wobec ludzi, dla których dobra stara się działać, zna granice swoich kompetencji i profesjonalnych możliwości.
 • Okazuje szacunek dla pacjenta i troskę o jego dobro.
 • Przestrzega w swoich działaniach zasad etycznych.
 • Przestrzega praw pacjenta w tym do ochrony danych osobowych, intymności, tajemnicy zawodowej itd.
 • Potrafi współpracować w zespole składającym się z przedstawicieli różnych zawodów aktywnych w obszarze opieki długoterminowej.
 • Potrafi i posiada wiedzę na temat sposobów przekazywania trudnych informacji pacjentom i ich rodzinom.
 • Dostrzega różnice pomiędzy poszczególnymi typami opieki długoterminowej.
 • Ma świadomość, rozumie i zna zasady podejmowania decyzji o zaprzestaniu uporczywego leczenia i decyzji o niepodejmowaniu reanimacji u pacjentów paliatywnych.
 • Jest świadomy zasad konstruowania opieki długoterminowej i zasad ubiegania się o niezależne formy jej finansowania.
 • Jest świadomy zasady korzystania z usług opieki zdrowotnej w warunkach zakładu opieki długoterminowej nie będącego szpitalem.
 • Ponosi odpowiedzialność za udział w podejmowaniu decyzji dotyczących opieki nad człowiekiem starym.