EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA I INTEGRACYJNA UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI

Nabór trwa do 28 lutego 2017 r.

Czas trwania studiów: 3 semestry (termin rozpoczęcia: luty 2017 r.)

Czesne: 1100 zł / 1 semestr

Liczba godzin dydaktycznych: 360 h ( + 120 h praktyk)

Wymagania wstępne dla kandydatów:
- wykształcenie pedagogiczne, psychologiczne, socjologiczne
- ukończone studia wyższe na innych kierunkach w specjalności nauczycielskiej np. historia, wychowanie fizyczne, matematyka itp.

Studia podyplomowe odpowiadają kwalifikacjom zamieszczonym w Module V Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z póź. zm,), a także zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

Ogólne cele kształcenia:
Przygotowanie specjalistów z zakresu racjonalnego wspomagania i ukierunkowywania rozwoju dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi zgodnie z jego potencjałem rozwojowym (z niepełnosprawnością, z całościowymi zaburzeniami rozwoju, z trudnościami w uczeniu się, z zaburzeniami emocjonalnymi i niedostosowanych społecznie, zagrożonych niedostosowaniem, wybitnie zdolnych) w szkolnictwie ogólnodostępnym i integracyjnym.

Adresaci studiów:
- nauczycieli przedmiotów (w tym zawodowych) zatrudnionych w placówkach ogólnodostępnych, integracyjnych (lub z oddziałami integracyjnymi): przedszkolnych, podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,
- pedagodzy, psycholodzy szkolni lub pracując w poradniach psychologiczno-pedagogicznych,
- nauczyciele, wychowawcy pracujący w świetlicach szkolnych, środowiskowych, terapeutycznych, innych placówkach opiekuńczo-wychowawczych, socjoterapeutycznych, resocjalizacyjnych – we wszystkich typach placówek, w których mogą pobierać naukę uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Praktyki:
Słuchacz zobowiązany jest do odbycia 120 godzin praktyki w wybranej przez siebie placówce ogólnodostępnej lub integracyjnej.

Po ukończeniu studiów podyplomowych absolwent:

Wiedza:

 • zna elementarną terminologię pedagogiki, psychologii, biomedycyny i socjologii i rozumie jej źródła oraz zastosowania w obrębie wybranych zagadnień pedagogiki specjalnej
 • ma elementarną i uporządkowaną wiedzę dotyczącą realizowanej specjalności, obejmującą terminologię, teorię i metodykę
 • ma uporządkowaną wiedzę na temat rehabilitacji, edukacji, terapii, resocjalizacji oraz filozoficznych, społeczno-kulturowych, historycznych, biologicznych, psychologicznych i medycznych podstaw
 • ma podstawową wiedzę na temat rozwoju człowieka w cyklu życia, zarówno w aspekcie biologicznym, jak i psychologicznym oraz społecznym
 • posiada wiedzę psychologiczną i pedagogiczną na temat procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego, w tym w działalności pedagogicznej (dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej), terapeutycznej, rehabilitacyjnej i resocjalizacyjnej oraz ich prawidłowości i zakłóceń
 • ma podstawową, uporządkowaną wiedzę na temat różnych środowisk wychowawczych: w tym zwłaszcza przedszkola, szkoły i placówek wspierania rozwoju osób ze specjalnymi potrzebami, ich specyfiki i procesów w nich zachodzących
 • posiada wiedzę na temat podstawowych koncepcji rehabilitacji, edukacji, terapii i resocjalizacji osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozumie różnorodne uwarunkowania tych procesów
 • ma podstawową, uporządkowaną wiedzę o systemach wspierania osób ze specjalnymi potrzebami w zakresie edukacji, ich specyfice i procesach w nich zachodzących
 • posiada elementarną wiedzę o projektowaniu i prowadzeniu badań diagnostycznych w pedagogice specjalnej, uwzględniającą specjalne potrzeby edukacyjne uczniów z zaburzeniami rozwoju; w szczególności posiada wiedzę o problemach badawczych, metodach, technikach i narzędziach badań; zna tradycje paradygmatyczne badań społecznych, z których wywodzą się poszczególne metody
 • ma podstawową wiedzę o strukturze i funkcjach systemu edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi; a w szczególności o celach, podstawach prawnych, organizacji i funkcjonowaniu instytucji rozwijających ideę inkluzji: edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych, rehabilitacyjnych, resocjalizacyjnych, terapeutycznych, kulturalnych oraz instytucji wsparcia
 • ma uporządkowaną, szczegółową wiedzę o uczestnikach działalności edukacyjnej, wychowawczej, opiekuńczej, kulturalnej, terapeutycznej, rehabilitacyjnej i resocjalizacyjnej oraz o specyfice ich funkcjonowania w kontekście prawidłowości i nieprawidłowości rozwojowych
 • posiada wiedzę psychologiczną i pedagogiczną na temat metodyki wykonywania zadań – norm, procedur i dobrych praktyk związanych z edukacją włączającą, stosowanych w wybranych obszarach pedagogiki specjalnej (praca wychowawczo-dydaktyczna i socjoterapeutyczna w grupie przedszkolnej, klasie szkoły ogólnodostępnej i integracyjnej)
 • ma elementarną wiedzę o bezpieczeństwie i higienie pracy w instytucjach rehabilitacyjnych, edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych, resocjalizacyjnych, do pracy w których uzyskuje przygotowanie
 • ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm etycznych, w tym etyki własnego zawodu

Umiejętności:

 • potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki specjalnej i powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania i interpretacji konkretnych procesów i zjawisk w zakresie rehabilitacji, edukacji, wychowania i opieki, terapii, wsparcia i resocjalizacji, a także motywów i wzorów ludzkich zachowań
 • potrafi posługiwać się wiedzą teoretyczną z zakresu pedagogiki, psychologii oraz dydaktyk i metodyk szczegółowych pedagogiki specjalnej w celu diagnozowania, analizowania i prognozowania sytuacji pedagogicznych oraz dobierania strategii realizowania działań praktycznych na poszczególnych etapach edukacyjnych, do pracy w których uzyskuje przygotowanie
 • potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pozyskiwać dane w celu diagnozowania, analizowania, interpretacji i prognozowania oraz dobierania strategii realizowania działań praktycznych związanych z edukacją inkluzyjną, w odniesieniu do różnych kontekstów działalności rehabilitacyjnej, edukacyjnej, wychowawczej, opiekuńczej, pomocowej, kulturalnej, terapeutycznej i resocjalizacyjnej
 • posiada umiejętności diagnostyczne pozwalające na rozpoznawanie sytuacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, opracowywanie wyników obserwacji i formułowanie wniosków
 • potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności związane z działalnością w zakresie inkluzji edukacyjnej, korzystając z różnych źródeł (w języku polskim i obcym) i nowoczesnych technologii (ICT)
 • posiada podstawowe umiejętności badawcze: potrafi formułować i analizować przykładowe problemy badawcze, konstruować i przeprowadzać proste badania pedagogiczne w oparciu o właściwie dobrane metody, techniki i narzędzia badawcze, ustalać wnioski, opracowywać i prezentować wyniki, a także wskazywać kierunki dalszych badań
 • posiada rozwinięte umiejętności w obrębie komunikacji interpersonalnej; potrafi porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny z użyciem różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie pedagogiki specjalnej i osobami pochodzącymi z różnych środowisk
 • potrafi ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań związanych z różnymi działaniami inkluzyjnymi w obszarze rehabilitacji, edukacji, wychowania, opieki, terapii, wsparcia, resocjalizacji
 • potrafi kierować procesami rehabilitacji, socjoterapii, kształcenia i wychowania; dobierać i wykorzystywać dostępne materiały, środki i metody pracy w celu zaprojektowania i efektywnego realizowania zajęć edukacyjnych, rehabilitacyjnych, terapeutycznych czy resocjalizacyjnych, stosownie do wymogów metodyki odpowiedniej subdyscypliny pedagogiki specjalnej
 • potrafi animować prace nad rozwojem uczestników procesów pedagogicznych, wspierać ich samodzielność w zdobywaniu wiedzy oraz inspirować do działań na rzecz uczenia się przez całe życie
 • potrafi pracować z uczniami; posiada umiejętność pracy z grupą, indywidualizować zadania i dostosowywać metody i treści do potrzeb i możliwości uczniów (w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi) oraz zmian zachodzących w świecie i w nauce
 • potrafi pracować w zespole, pełniąc różne role; umie podejmować i wyznaczać zadania, posiada elementarne umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację zadań dotyczących projektowania i wdrażania działań profesjonalnych
 • posiada umiejętność prowadzenia dokumentacji pracy terapeutycznej i edukacyjnej niezbędnej do wspierania rozwoju uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; w tym samodzielnego konstruowania programów edukacyjno-terapeutycznych dostosowanych do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia o odmiennym rozwoju lub z trudnościami socjalizacji
 • potrafi przewidywać konsekwencje działań rehabilitacyjnych, edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych, pomocowych i resocjalizacyjnych
 • potrafi analizować własne działania pedagogiczne (dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze) i wskazywać obszary wymagające modyfikacji, potrafi eksperymentować i wdrażać działania innowacyjne

Kompetencje społeczne:

 • rozumie potrzeby uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, wykazuje wrażliwość na specyfikę ich rozwoju fizycznego, psychicznego i społecznego
 • ma świadomość konieczności prowadzenia zindywidualizowanych działań pedagogicznych w stosunku do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności; rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego; ustawicznie dokonuje oceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności w trakcie realizacji działań w obszarze edukacji włączającej o charakterze rehabilitacyjnym, edukacyjnym, terapeutycznym czy resocjalizacyjnym; wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia
 • jest przekonany o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań rehabilitacyjnych, edukacyjnych, terapeutycznych, resocjalizacyjnych w środowisku społecznym; jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych; wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w realizacji indywidualnych i zespołowych profesjonalnych działań zawodowych
 • jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach podejmujących działania w obszarze pedagogiki specjalnej, z ukierunkowaniem na inkluzję edukacyjną; jest zdolny do konstruktywnego komunikowania się z osobami będącymi i niebędącymi specjalistami w danej dziedzinie
 • dostrzega problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą; poszukuje optymalnych rozwiązań; postępuje zgodnie z zasadami etyki

Wykaz przedmiotów:

 • Edukacja i rehabilitacja uczniów z niepełnosprawnością intelektualną
 • Diagnostyka psychopedagogiczna uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • Metodyka pracy edukacyjno-terapeutycznej z uczniem z niepełnosprawnością
 • Metodyka pracy edukacyjno-terapeutycznej z uczniem z całościowymi zaburzeniami rozwoju
 • Metodyka pracy edukacyjno-terapeutycznej z uczniem z dysfunkcją wzroku
 • Metodyka pracy edukacyjno-terapeutycznej z uczniem przewlekle chorym i z niepełnosprawnością ruchową
 • Metodyka pracy edukacyjno-terapeutycznej z uczniem z dysfunkcją słuchu
 • Metodyka pracy edukacyjno-terapeutycznej z uczniem z trudnościami w uczeniu się
 • Metodyka pracy edukacyjno-terapeutycznej z uczniem z zaburzeniami emocjonalnymi i psychicznymi
 • Metodyka pracy edukacyjno-terapeutycznej z uczniem z zaburzeniami mowy
 • Metodyka pracy resocjalizacyjnej
 • Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne dla uczniów szczególnie uzdolnionych
 • Konstruowanie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • Podstawy języka migowego