GIMNASTYKA, RYTMIKA I TANIEC W WYCHOWANIU MUZYCZNO-RUCHOWYM DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM I WCZESNOSZKOLNYM

Nabór trwa do 28 lutego 2017 r.

Czas trwania studiów: 3 semestry (termin rozpoczęcia: luty 2017 r.)

Czesne 1200,00 zł / 1 semestr

Liczba godzin dydaktycznych: 365 h

Studia adresowane są do osób: posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych (zawodowych, licencjackich lub magisterskich) posiadający przygotowanie pedagogiczne

Ogólne cele kształcenia: Celem studiów jest przygotowanie nauczycieli wychowania przedszkolnego, nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej oraz osób legitymujących się dyplomem studiów wyższych co najmniej pierwszego stopnia posiadających przygotowaniem pedagogiczne do prowadzenia zajęć z zakresu gimnastyki podstawowej, gimnastyki korekcyjnej, rytmiki i tańca w przedszkolach i szkołach podstawowych na I etapie edukacyjnym (klasy I-III).

Sylwetka absolwenta: Absolwent posiada podstawową wiedzę i umiejętności z obszaru nauk pedagogicznych i nauk o kulturze fizycznej, aby rozumieć i umiejętnie stymulować procesy rozwoju motorycznego dziecka z wykorzystaniem środków dostępnych w zakresie gimnastyki podstawowej, gimnastyki korekcyjnej, rytmiki i tańca na etapie edukacji elementarnej. Absolwent uzyskuje kwalifikacje umożliwiające kompetentne oddziaływanie środkami fizycznymi na organizm i środkami psycho-społecznymi na osobowość dziecka w celu przygotowania go do świadomego uczestnictwa w kulturze fizycznej na kolejnych etapach edukacji. Absolwent powinien być przygotowany do pełnienia roli przyszłego lidera i kreatora aktywności fizycznej w przedszkolu i w szkole, a także do samodzielnego planowania, realizacji i ewaluacji sprawności gimnastyczno-tanecznych służących zdrowiu, korekcji postawy ciała i wspomaganiu prawidłowego rozwoju.

Po ukończeniu studiów podyplomowych absolwent posiada wiedzę dotyczącą:

WIEDZA

 • Posiada ugruntowaną wiedzę o procesach zachodzących w organizmie dziecka pod wpływem oddziaływania środkami ruchowymi i ukierunkowaną aktywnością ruchową;
 • Posiada ogólną wiedzę z zakresu budowy i funkcjonowania organizmu dziecka oraz z zakresu biologicznych i środowiskowych uwarunkowań rozwoju psychomotorycznego dziecka do 10-ego roku życia;
 • Posiada wiedzę na temat diagnozowania i planowania form aktywności ruchowej dostosowanej do potrzeb i możliwości dziecka w wieku do 10 lat;
 • Ma wiedzę na temat możliwości wykorzystania prakseologicznych ogniw procesu wychowania fizycznego i edukacji zdrowotnej w działaniu praktycznym;
 • Zna i rozumie metody, formy i zasady nauczania czynności ruchowych wybranych dyscyplin sportowych i rekreacyjnych form aktywności ruchowej dostosowanej do możliwości i potrzeb dziecka;
 • Posiada ugruntowaną wiedzę na temat pozytywnych i negatywnych skutków aktywności fizycznej oraz potrzeby korekcji postawy ciała u dzieci;
 • Zna i rozumie zagrożenia zdrowotne spowodowane nieprawidłowym odżywianiem, brakiem aktywności fizycznej i stosowaniem używek;
 • Zna fachowe nazewnictwo i terminologię związaną z gimnastyką podstawową, gimnastyką korekcyjną, rytmiką i tańcem.

UMIEJĘTNOŚCI

 • Potrafi prawidłowo zademonstrować poszczególne elementy techniki wybranych form aktywności ruchowych oraz przeprowadzić specjalistyczną rozgrzewkę w zakresie edukacji elementarnej;
 • Posiada umiejętności bezpiecznego wykorzystania przyborów i przyrządów do realizacji zadań ruchowych;
 • Potrafi komunikować się z jednostką i z grupą w zakresie przygotowania i realizacji wybranych form aktywności ruchowych;
 • Potrafi zidentyfikować problemy rozwojowe w zakresie prawidłowej postawy ciała, budowy somatycznej i sprawności motorycznej u dzieci w wieku 3-10 lat;
 • Ma umiejętności niezbędne do przygotowania i prowadzenia zajęć z zakresu gimnastyki podstawowej, gimnastyki korekcyjnej, rytmiki, tańca oraz zabaw i gier ruchowych dostosowanych do potrzeb i możliwości dziecka;
 • Potrafi prawidłowo dobierać i realizować działania profilaktyczne i terapeutyczne w zależności od indywidualnych potrzeb i poziomu sprawności dzieci;
 • Potrafi identyfikować i korygować u innych błędy praktyczne pojawiające się przy wykonywaniu specjalistycznych czynności ruchowych a także oddziaływać profilaktycznie na aparat ruchu dziecka;
 • Posiada umiejętności wykorzystania wiedzy teoretycznej z zakresu reakcji organizmu dziecka na wysiłek fizyczny w działaniu praktycznym;
 • Potrafi odnaleźć potrzebne informacje, w umiejętny sposób korzystać z dostępnych źródeł wiedzy fachowej i prezentować wyniki własnych działań i przemyśleń.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

 • Dostrzega potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego;
 • Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności;
 • Okazuje szacunek wobec ucznia, wychowanka, różnych grup społecznych oraz troskę o ich zdrowie i prawidłowy rozwój psychomotoryczny;
 • Potrafi dzielić się swoją wiedzą i umiejętnościami z innymi oraz pracować w zespole, przyjmując rolę lidera;
 • Potrafi odpowiednio określić i dobrać formy i metody nauczania ruchu uwzględniając potrzeby rozwojowe dziecka;
 • Potrafi rozwiązywać problemy związane z realizacją zajęć z zakresu gimnastyki podstawowej, gimnastyki korekcyjnej, rytmiki, tańca oraz zabaw i gier ruchowych w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej;
 • Potrafi stosować zasady BHP dotyczące organizacji i prowadzenia zajęć z zakresu gimnastyki podstawowej, gimnastyki korekcyjnej, rytmiki, tańca oraz zabaw i gier ruchowych w edukacji elementarnej;
 • Promuje zdrowy styl życia i całożyciową aktywność fizyczną.

Wykaz przedmiotów:

 • Wybrane zagadnienia z anatomii i fizjologii człowieka
 • Podstawy antropomotoryki
 • Rozwój psychofizyczny dzieci i młodzieży
 • Dydaktyka i metodyka zajęć ruchowych
 • Gimnastyka podstawowa z metodyką
 • Muzyka i rytmika
 • Edukacja zdrowotna
 • Praktyka asystencka
 • Dydaktyka i metodyka zajęć ruchowych
 • Gimnastyka podstawowa z metodyką
 • Gimnastyka korekcyjna z metodyką
 • Zabawy i gry o charakterze korekcyjnym
 • Muzyka i rytmika
 • Taniec – rodzaje i metodyka
 • Praktyka
 • Seminarium dyplomowe
 • Gimnastyka podstawowa z metodyką
 • Gimnastyka korekcyjna z metodyką
 • Zabawy i gry z piłką
 • Zabawy i gry z elementami atletyki terenowej
 • Relaksacja
 • Podstawy treningu zdrowotnego
 • Praktyka

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych potwierdzające ich dodatkowe kwalifikacje do prowadzenia zajęć z zakresu gimnastyki podstawowej, korekcyjnej, rytmiki i tańca w przedszkolach i szkołach podstawowych w klasach I-III (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela oraz Rozporządzeniem MEN z 23 grudnia 2008r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.