LOGOPEDIA PRZEDSZKOLNA I SZKOLNA

Studia podyplomowe - doskonalące

Nabór trwa do 28 lutego 2017 r.

Czas trwania studiów: 3 semestry (termin rozpoczęcia: luty 2017 r.)

Czesne 1100,00 zł / 1 semestr

Liczba godzin dydaktycznych: 360 h

Studia adresowane są do osób:

posiadających studia wyższe (zawodowe/licencjackie, magisterskie, lekarskie) na kierunkach pedagogika, psychologia, medycyna oraz przygotowanie pedagogiczne.

Cele studiów – sylwetka absolwenta

 • Uzyskanie przez słuchaczy wiedzy z zakresu fizjologii człowieka, neuropsychologii, rozwoju mowy dziecka, foniatrii, fonetyki, zaburzeń mowy komunikacji językowej oraz wiedzy o języku polskim.
 • Nabycie przez słuchaczy kompetencji – umiejętności diagnozowania zaburzeń mowy dziecka oraz zakresu metod i technik terapii logopedycznej.
 • logopedia przedszkolna i szkolna (wpis na świadectwie ukończenia studiów).

Treści studiów

 • Treści studiów integrują wiedzę z zakresu fizjologicznych, psychologicznych, medycznych i pedagogicznych aspektów rozwoju mowy dziecka oraz wiedzę
 • o zaburzeniach mowy i komunikacji językowej u dzieci.
 • Treści studiów są praktycznie ukierunkowane na kształcenie umiejętności diagnozowania zaburzeń mowy u dzieci oraz kompetencji metodycznych terapii logopedycznej.
 • Treści studiów są uporządkowane w przedmioty i moduły studiów oraz formy zajęć audytoryjnych ( wykłady, ćwiczenia) i formy zajęć praktycznych ( warsztaty metodyczne)

Program studiów:

 • Psychologia rozwoju komunikacji językowej dziecka
 • Anatomia i fizjologia narządów mowy i słuchu
 • Fonetyka i fonologia
 • Ontogeneza mowy. Stymulacja rozwoju mowy
 • Ontogeneza mowy. Stymulacja rozwoju mowy
 • Diagnoza i terapia dyslalii
 • Diagnoza i terapia jąkania
 • Surdologopedia
 • Diagnoza i terapia ologofazji 
 • Praca z dzieckiem dyslektycznym 
 • Logorytmika
 • Informatyka w logopedii