Drogi podawania leków w stanach zagrożenia życia.
(Seminarium certyfikowane)


Adresaci kursu:

Szkolenie przeznaczone jest dla ratowników medycznych, osób wykonujących medyczne czynności ratunkowe i osób zainteresowanych tematem.

 
Czas trwania:

Seminarium obejmuje 8 godzin zajęć,
w ramach których odbywają się zajęcia teoretyczne i warsztaty.


Cel kształcenia:

 Pogłębienie oraz aktualizacja wiedzy.


Tematyka seminarium:

- Zasady farmakoterapii w ratownictwie medycznym
- Drogi podawania leków w stanach nagłych
- Kaniulacja żył obwodowych, zakładanie dojścia doszpikowego oraz zastosowanie zestawu do wkłuć centralnych – ćwiczenia praktyczne
- Podawanie leków we wstrzyknięciach dożylnych i wlewach kroplowych – zasady rozcieńczania leków, obliczanie prędkości wlewu kroplowego, wlew ciągły z perfuzora
- Monitorowanie stanu pacjenta i zasady bezpieczeństwa przy podawaniu leków drogą donaczyniową
 - Reakcje niepożądane na podawane leki ze szczególnym uwzględnieniem wstrząsu anafilaktycznego.


Punkty edukacyjne:

Ratownicy Medyczni - 8 pkt.
Dyspozytorzy - wpis w karcie doskonalenia zawodowego
 Lekarze i Pielęgniarki - certyfikat ukończenia