Elektrokardiografia w Ratownictwie Medycznym.
(Seminarium certyfikowane)

Adresaci kursu:

Seminarium kierowane jest do grup zawodowych zajmujących się pacjentami w stanie zagrożenia życia: lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych, pracujących w miejscach o wzmożonym nadzorze medycznym (OIOM, IT, Izby Przyjęć, SOR, Pogotowie Ratunkowe).

 
Czas trwania:

Seminarium obejmuje 8 godzin zajęć,
w ramach których odbywają się zajęcia teoretyczne i warsztaty.


Cel kształcenia:

 Pogłębienie oraz aktualizacja wiedzy.


Tematyka seminarium:

- Fizjologia mięśnia sercowego, podstawy elektrokardiografii
- Składowe prawidłowego elektrokardiogramu
- Zaburzenia rytmu i przewodnictwa serca
- Ostre niedokrwienie mięśnia sercowego
- Opis elektrokardiogramu


Punkty edukacyjne:

Ratownicy Medyczni - 8 pkt.
Dyspozytorzy - wpis w karcie doskonalenia zawodowego
 Lekarze i Pielęgniarki - certyfikat ukończenia