Farmakoterapia w Ratownictwie Medycznym.
(Seminarium certyfikowane)

Adresaci kursu:

Seminarium kierowane jest do grup zawodowych zajmujących się pacjentami w stanie zagrożenia życia: lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych, pracujących w miejscach o wzmożonym nadzorze medycznym (OIOM, IT, Izby Przyjęć, SOR, Pogotowie Ratunkowe).

 
Czas trwania:

Seminarium obejmuje 8 godzin zajęć,
w ramach których odbywają się zajęcia teoretyczne i warsztaty.


Cel kształcenia:

 Pogłębienie oraz aktualizacja wiedzy.


Tematyka seminarium:

- Obowiązujący wykaz leków, którymi dysponuje w pracy ratownik medyczny i pielęgniarka. Szczegółowa analiza działania, postaci, dawek, zalecanych dróg i sposobów podawania, działań niepożądanych oraz wskazań do zastosowania w stanach nagłych
- Leczenie tlenem w stanach nagłych - ćwiczenia praktyczne
- Postępowanie ratownicze w określonych sytuacjach klinicznych ze szczególnym uwzględnieniem farmakoterapii – ćwiczenia praktyczne


Punkty edukacyjne:

Ratownicy Medyczni - 8 pkt.
Dyspozytorzy - wpis w karcie doskonalenia zawodowego
 Lekarze i Pielęgniarki - certyfikat ukończenia