Kurs ILS /Immediate Life Support/
(kurs certyfikowany)

Adresaci kursu:
Kurs jest kierowany do personelu medycznego (pielęgniarki, ratownicy medyczni, sanitariusze), którego zakres umiejętności obejmuje zaawansowane zabiegi ratujące życie jednak nie wymaga tak intensywnych i zaawansowanych szkoleń jak np. kurs ALS.

Czas trwania:
8 godzin teoretycznych i praktycznych

Cele kursu:
· Ustandaryzowanie istniejących procedur wewnątrzszpitalnego postępowania w przypadku zatrzymania krążenia.
· Szkolenie personelu medycznego zakresie podstawowych czynności resuscytacyjnych, przyrządowego udrażniania dróg oddechowych oraz bezpiecznego przeprowadzenia defibrylacji (zarówno manualnej jak i przy wykorzystaniu AED)
· Szkolenie personelu medycznego w celu umożliwienia prawidłowego postępowania z pacjentem w stanie zatrzymania krążenia, aż do momentu przybycia zespołu resuscytacyjnego
· Szkolenie członków zespołu resuscytacyjnego

Program:
· Przygotowanie przed kursem: każdy uczestnik otrzymuje podręcznik do kursu (co najmniej dwa tygodnie przed kursem) z zaleceniem zapoznania się z jego treścią.
· Kurs prowadzony jest w formie jednodniowej. Zajęcia prowadzą instruktorzy ERC-ALS oraz kandydaci na instruktora ERC-ALS. Liczba pełnych instruktorów musi wynosić przynajmniej 50% „faculty” kursu. Umiejętności praktyczne przekazywane są podczas ćwiczeń przy wykorzystaniu techniki „czterech kroków”. Są one prowadzone w grupach do sześciu osób, gdzie na grupę przypada jeden do dwóch instruktorów. Maksymalna ilość uczestników na kursie to trzydzieści osób (pięć grup po sześć osób). Kurs obejmuje wykłady, stacje ćwiczeniowe oraz scenariusze symulowane na manekinach przystosowanych do wykonywania zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych (dostęp dożylny, wentylacja przyrządowa, intubacja, możliwość generowania zaburzeń rytmu serca, wykonanie defibrylacji).

Ocena:
Odbywa się ona na podstawie formularzy wypełnionych podczas oceny ciągłej na kursie. Pozytywna ocena z kursu wiąże się z otrzymaniem certyfikatu ILS Europejskiej Rady Resuscytacji. Okres ważności certyfikatu – jeden rok.

Punkty edukacyjne:
Ratownicy Medyczni - 8 pkt.
Dyspozytorzy - wpis w karcie doskonalenia zawodowego
Lekarze i Pielęgniarki - certyfikat ukończenia