kwalifikowana pierwsza pomoc

     Kwalifikowana Pierwsza Pomoc     

Cel główny kształcenia

Celem kształcenia jest przygotowanie ratowników jednostek
współpracujących z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego
do realizacji zadań z zakresu ratownictwa w czasie akcji ratowniczych,
w tym w szczególności udzielania osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego
kwalifikowanej pierwszej pomocy w miejscu zdarzenia
do czasu przekazania ich personelowi zakładów opieki zdrowotnej.

Szczegółowe cele kształcenia:

· Utrwalanie podstawowej wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy;
· Zdobycie i utrwalenie wiedzy z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy;
· Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za jakość udzielonej pomocy;
· Kształtowanie właściwej postawy etycznej osób podejmujących czynności ratunkowe.

Czas trwania kursu

Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy trwa 66 godzin dydaktycznych,
w tym 25 godzin zajęć teoretycznych oraz 41 godzin zajęć praktycznych
Kurs kończy się egzaminem z zakresu wiedzy i umiejętności objętych programem kursu.

Warunki realizacji kursu

Realizator Kursu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy zapewnia bazę dydaktyczną
dostosowaną do liczby osób uczestniczących w kursie w szczególności sale wykładowe, seminaryjne i ćwiczeniowe.

Realizacja zajęć

Organizator kursu zapewnia sprawny przebieg zajęć teoretycznych i praktycznych
 zgodnie z opracowanym regulaminem organizacyjnym kursu,
który określa organizację szkolenia,
zasady i tryb naboru osób przewidzianych do szkolenia oraz zakres obowiązków wykładowców
i innych osób prowadzących zajęcia teoretyczne i praktyczne.

Realizacja programu kursu uwzględnia aktualną wiedzę, osiągnięcia teorii i praktyki kursu:
· Liczba uczestników zajęć praktycznych nie może być większa niż 6 osób
przypadających na jednego nauczyciela,
· Zajęcia teoretyczne (wykłady, seminaria) mogą być prowadzone łącznie
dla wszystkich uczestników kursu.
· Zajęcia odbywają się na podstawie planu nauczania, zgodnie z opracowanym
w formie pisemnej harmonogramem zajęć.

Metody oceny wiedzy i umiejętności praktycznych.

Weryfikacja wiedzy i nabytych umiejętności odbywa się w oparciu o egzamin składający się z dwóch części:
· Egzamin teoretyczny przeprowadzony w formie testu składającego się z zestawu 30 zadań testowych
wybranych przez komisję spośród zadań testowych opracowanych przez Centrum Egzaminów Medycznych.
Podstawą do zaliczenia egzaminu teoretycznego jest udzielenie prawidłowych odpowiedzi
na co najmniej 90 zadań testowych.
Pozytywny wynik stanowi warunek konieczny dopuszczenia do egzaminu praktycznego.
· Egzamin praktyczny, który obejmuje wykonanie przez osobę zdającą:
- dwóch losowo wybranych zadań egzaminacyjnych sprawdzających praktyczne postępowanie
w ramach kwalifikowanej pierwszej pomocy,
- resuscytacji krążeniowo – oddechowej na fantomie z elektronicznym
monitorowaniem i oceną wykonywanych czynności wraz z możliwością wydruku danych.
Uczestnik kursu powinien umieć poprawnie wykonać każdą czynność ( zaliczenie z oceną)
określoną w wykazie umiejętności zdobytych podczas kursu.