kursy pierwszej pomocy podstawy

     Podstawy Pierwsza Pomocy  

 5-godzinne

Cele kursu:

Przekazanie wiedzy i umiejętności praktycznych wymaganych 
do rozpoznania i przeprowadzenia podstawowych zabiegów resuscytacyjnych (BLS)
\Szkolenie osób nie związanych z medycyną
w zakresie podstawowych czynności resuscytacyjnych,
bezprzyrządowego udrażniania dróg oddechowych
oraz bezpiecznego przeprowadzenia defibrylacji automatycznej (AED),
 postępowania w sytuacji ciała obcego w drogach oddechowych

Adresaci kursu:

Kurs jest kierowany do osób pełnoletnich nie posiadających wykształcenia medycznego, 
którzy chcą zgłębić wiedzę i umiejętności związane z udzielaniem pierwszej pomocy przedmedycznej
w stanie bezpośredniego zagrożenia życia

Program:

Przygotowanie przed kursem: 
każdy uczestnik otrzymuje materiały edukacyjne do kursu
/co najmniej dwa tygodnie przed kursem/
z zaleceniem zapoznania się z ich treścią
Kurs trwa jeden dzień (5 godzin) 
Składają się na niego wykłady, pokazy, dyskusje i stacje ćwiczeniowe.
Jednym z elementów przekazywania wiedzy są również scenariusze symulowane na fantomach
przystosowanych do wykonywania podstawowych zabiegów resuscytacyjnych.
Umiejętności praktyczne przekazywane są podczas ćwiczeń
przy wykorzystaniu techniki „czterech kroków”.
Instruktorami są ratownicy medyczni z wieloletnim doświadczeniem
w zespołach ratownictwa medycznego
oraz przygotowaniem dydaktycznym.

Liczba osób na kursie 15 – 25 osób,
podział na grupy ćwiczeniowe po 5 osób, na grupę przypada jeden instruktor.

Pokazy:

Demonstracje działań przez grupę doświadczonych instruktorów mającą na celu przekazanie, 
na podstawie symulowanych scenariuszy, umiejętności związanych z rozpoznaniem
i prowdzeniem działań resuscytacyjnych pacjenta z zatrzymaniem krążenia

Ocena:

Opiera się na kilku elementach. Zaliczenie praktyczne dotyczy znajomości algorytmów 
postępowania w przypadkach obecności ciała obcego w drogach oddechowych,
podstawowych czynności resuscytacyjnych.

Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymują certyfikat o ukończeniu kursu,
pracodawca otrzymuje zbiorcze zaświadczenie z pełną dokumentacją
(plan szkolenia, lista obecności).