Zabiegi resustacyjne u osób dorosłych.
(Seminarium certyfikowane)

Adresaci kursu:

Seminarium kierowane jest do grup zawodowych zajmujących się pacjentami w stanie zagrożenia życia: lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych, pracujących w miejscach o wzmożonym nadzorze medycznym (OIOM, IT, Izby Przyjęć, SOR, Pogotowie Ratunkowe).


Czas trwania:

Seminarium obejmuje 8 godzin zajęć,
w ramach których odbywają się zajęcia teoretyczne i warsztaty.


Cel kształcenia:

Pogłębienie oraz aktualizacja wiedzy


Tematyka seminarium:

- Postępowanie z pacjentem w przypadku zatrzymania krążenia u osób dorosłych – algorytm ALS. Defibrylacja, intubacja, diagnozowanie zaburzeń rytmu serca
- Okoliczności występujące w okresie przed i około zatrzymania krążenia
- Pacjenci z ryzykiem zatrzymania krążenia – rozpoznanie, identyfikacja przyczyn, zapobieganie wystąpieniu zatrzymania krążenia
- Praca zespołowa podczas reanimacji, podejmowanie decyzji w sytuacjach nagłych


Punkty edukacyjne:

Ratownicy Medyczni - 8 pkt.
Dyspozytorzy - wpis w karcie doskonalenia zawodowego
 Lekarze i Pielęgniarki - certyfikat ukończenia